Tietosuojaseloste: Yhteystietorekisterit, asiakasrekisteri, sähköisten medioiden rekisterit

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi?

Tietosuojaseloste: Yhteystietorekisterit, asiakasrekisteri, sähköisten medioiden rekisterit

Suuri armo ry kerää ja ylläpitää henkilörekistereitä toteuttaakseen säännöissään määriteltyä tehtävää ja näihin liittyviä palveluita ylläpitämissään seurakunnissa. Tämä tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterillä tarkoitetaan tietoteknistä järjestelmää, jossa käsitellään henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Suuri armo ry
kotipaikka Turku
Y-tunnus 0609764-0
Hämeenkatu 28, 20700 Turku
puh. 045 279 8009
https://www.raamattupuhuuturku.fi

tietosuojahenkilö: Riitta Holm, puh.  044 9312343 riitta.holm[ät]armossa.fi
kotipaikka Turku

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henkilötietoja koskeviin tiedusteluihin vastaa Maaret Severinkangas, maaret.severinkangas[ät]armossa.fi, puh. 045 279 8009, Hämeenkatu 28, 20700 Turku .

Rekisterien nimet
  • Yhteystietorekisteri, Turun Raamattu Puhuu -srk:n toiminta
  • Yhteystietorekisteri, Salon Raamattu Puhuu -srk:n toiminta
  • Asiakasrekisteri, Turun ja Salon Raamattu Puhuu -seurakunnat
  • Sähköisten medioiden rekisteri, Turun Raamattu Puhuu -srk
  • Sähköisten medioiden rekisteri, Salon Raamattu Puhuu -srk
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Käsittelyn tarkoituksena on sisäisen tiedottamisen, yhteydenpidon ja onnittelujen hoitaminen. Lainmukaisuus perustuu rekisteröitävän henkilön suostumukseen tai asiakassuhteeseen.

Henkilötietoja ei käytetä muuhun suoramarkkinointiin paitsi tapahtumista tiedottamiseen. Käsittelyyn ei liity tietojen profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

Rekistereiden tietosisältö

Yhteystietorekisterit sisältävät seurakuntien toiminnassa mukana olevien etu- ja sukunimen ja puhelinnumeron, valinnaisesti myös syntymäpäivän, sähköpostiosoitteen ja katuosoitteen. Alaikäisten osalta rekisteriin tallennetaan lapsen nimi, ikä, ruoka-allergiat ja muut välttämättömät terveystiedot sekä lapsen huoltajan yhteystiedot.

Asiakasrekisteriin kertyy järjestettävän tapahtuman, lehtitilauksen tms. kannalta olennaisia tietoja kuten nimi- ja yhteystiedot, ikä, ruoka-allergiat tai alaikäisten lasten huoltajien tiedot. Raamattukoulutoimintaa koskevat rekisteriasiat käsitellään omassa tietosuojaselosteessaan.

Sähköisten medioiden rekisterit kuten seurakuntien nettisivut julkaisevat vain sellaisia dokumentteja, äänitteitä ja videoita, joihin on saatu rekisteröidyn nimenomainen suostumus ja tekijänoikeuslain mukainen lupa. Sivuilla voi olla myös rukouspyyntö- ja yhteydenottopyyntölomakkeita sekä ilmoittautumislomakkeita tapahtumiin. Niiden yhteyteen sijoitetaan aina erillinen tietosuojalauseke- tai seloste lomake-/tapahtumakohtaisesti.

  • Muilta sivustoilta upotettu sisältö: Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereihin kerätään tietoa rekisteröidyltä itseltään tai tämän huoltajalta yksiselitteisellä suostumuksella. Tietoa voidaan kerätä rekisteriin seurakunnan tilaisuudessa tai evankelioitaessa (henkilötietojen keruulomakkeella), tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä kirjallisesti tai sähköisesti erillisillä lomakkeilla. Mikäli rekisteröity haluaa luovuttaa yhteystietonsa vain yhdelle yhteyshenkilölle, tulee hänen antaa lupa tietojensa säilyttämiseen vähintään täydentämällä valmis suostumustekstiviestipohja ja välittämällä se ko. henkilölle.

Säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan Suuri armo ry:n ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kuin kirjanpidon ja viranomaisvelvoitteiden täyttäminen vaativat. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan säilyttää Microsoft Office 365 -järjestelmässä EU:n tai ETA:n alueella sijaitsevilla palvelimilla.

Henkilötietojen säilytysaika

Yhteystietorekisterit: tiedot säilytetään, kunnes rekisteröity haluaa ne poistaa tai rekisteröity kuolee tai menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Lasten osalta tietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilö täyttää 18 vuotta tai huoltaja pyytää poistamaan ne rekisteristä.

Asiakasrekisteri: Asiakkuuden perusteella (leiritoiminta, lehtitilaus, koulutukset, muut tapahtumat yms.) saadut yhteystiedot säilytetään noin vuoden ajan ko. tapahtuman/tilauksen tms. päättymisestä.

Sähköisten medioiden rekisterit: Seurakunnat säilyttävät sähköisissä medioissa julkaistuja henkilötietoja saamiensa lupien mukaiset ajat.

Rekistereiden suojauksen periaatteet

Suuri armo ry:n ylläpitämissä seurakunnissa manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne pääsy on rajoitettu tehtävien mukaan. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot ovat tietoturvallisessa pilvessä, joka on suojattu palomuurilla sekä käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän tehtäviä hoitavilla, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamiseen. Toimijoilta otetaan vaitiolositoumus. Verkkosivustojen palvelinalustojen tietoturvasta vastaavat Kuvauskomeetta (Salon srk:n sivut) ja Wepardi (Turun srk:n sivut).

Tiedottamisvelvollisuus

Tietosuojaseloste julkaistaan Suuri armo ry:n Turun ja Salon Raamattu Puhuu -seurakuntien nettisivuilla ja henkilötietojen keruulomakkeen yhteydessä. Tapahtumakohtaisten ilmoittautumislomakkeiden yhteydessä julkaistaan oma tietosuojaseloste. Rekisteröidylle tiedotetaan myös viipymättä niissä tapauksissa, joissa rekisterin luottamuksellisuus, eheys tai saatavuus on vaarantunut niin, että se todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa. Tarvittavia viranomaisia tiedotetaan jo tietoturvaloukkauksen havaitsemisesta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa, korjata mahdolliset virheelliset tiedot tai pyytää tietojensa poistamista. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle. Pyynnön esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle, PL 800, 00521 Helsinki, puh. 029 566 6700.

Päivitetty 23.2.2020

Turun Raamattu Puhuu -seurakunta